در ادامه بخش های اصلی تشکیل دهنده توسعه فرانت اند و بک اند را میبینیم:

Front-End:
HTML & CSS - JS
Back-End:
Programing Language - Database